top of page

Psychosocial Cartographies Exhibition
Curated by Agáta Hošnová and Mia Kordová

Where: Galerie Reunion, Dittrichova 13 + Anglo-American University Prague

Public view at A-A University: June the 17th, 6:30PM

Public view at Galerie Reunion: June the 17th, 8PM

Opening times:

Galerie Reunion

Friday the 17th: 12-10PM, Saturday the 18th: 12-7PM, Sunday the 19th: 12-7PM

Anglo-American University

Friday the 17th: 10AM-6:30PM, Saturday the 18th: 10AM-6:30PM

In an age of rationality, culture of crisis, and climate emergency, permeated by digital networks and algorithms, our engagement with art is situated in a context of urgency and contemporary social needs rather than from the canonical tradition of art.
 

The exhibition Psychosocial Geographies explores new approaches to cartography which examine interpersonal relationships, social roles and power structures rather than physical spaces and territories. We ask how we can employ mapping as an instrument of institutional critique, helping us discover alternative definitions of space as well as paths into our inner worlds.
 

Which maps, networks, and connections do we find in the visual and performing arts, as well as in pedagogical and somatic practices? How can we conceptualise therapeutic approaches and community care? Does cartography represent a free and open space or a site of enclosure and control? And how can we map our bodies?
 

We present Czech and international artists with multidisciplinary approaches spanning digital arts, speculative architecture, publishing, and sociological investigations, whose artworks communicate with each other and thus form an entanglement of perspectives — an entanglement through which we attempt to orient ourselves in the multifaceted terrain of psychosocial cartographies as artistic-research practices.
 

Participating artists:

Tomáš Roček

Małgorzata Greszta

Hana Kokšalová

Léa Mainguy

Hannah Harper

Tomáš Vobořil

Cole Robertson

Daniel Burda

Nathan Lusty

Anna Chrtková - Matyáš Grimmich

Marie Bartoníková - Lucie Herzogová

 

Registration for Sunday sessions in the gallery through these links:
Tension Release Exercise: https://tinyurl.com/TomasRocek
Systemic Constellations: https://tinyurl.com/MatyasGrimmich
 

 

Český text níže

Psychosocial Cartographies Exhibition

Co: multimediální skupinová výstava doprovázející stejnojmennou konferenci

Kde: Galerie Reunion, Dittrichova 13 a Anglo-American University Prague, Letenská 5

Vernisáž v A-A University: 17. červen 18:30

Vernisáž v Galerii Reunion: 17. červen 20:00

Otevírací doba:

Galerie Reunion

Pátek 17/6: 12-22, Sobota 18/6: 12-19, Neděle 19/6: 12-19
Workshopy v Galerii Reunion: Tomáš Roček + Matyáš Grimmich/Anna Chrtková

A-A University

Pátek 17/6: 10-18:30, Sobota 18/6: 10-18:30
 

V době racionality, kultury krize a klimatické nouze, prostoupené digitálními sítěmi a algoritmy, vychází naše konfrontace s uměním spíše z kontextu naléhavosti a potřeb dnešní společnosti, než z pozice umělecké tradice.
 

Výstava Psychosocial Cartographies otevírá nové pohledy na kartografii, kde na rozdíl od teritoria zkoumá mezilidské vztahy, společenské role a mocenské struktury. Ptáme se, jak můžeme využít mapování jako nástroj institucionální kritiky, hledání alternativních definic prostoru či cesty sami k sobě.
 

Jaké mapy, sítě a spojení nacházíme ve vizuálním či performativním umění, stejně tak jako v pedagogických či somatických praktikách? Jak zachytit terapeutické přístupy či komunitní péči? Symbolizuje kartografie svobodný a otevřený prostor, nebo místo hranic a kontroly? A jak se orientovat ve svém vlastním těle?
 

Představujeme tuzemské i zahraniční umělce a umělkyně s interdisciplinární praxí — od digitálního umění, přes spekulativní architekturu a publikační činnost, až po sociologický výzkum — jejichž díla spolu komunikují a vytvářejí tak spleť perspektiv, skrze kterou se pokoušíme porozumnět vrstevnatém terénu psychosociální kartografie jako umělecko-výzkumné metody.
 

Zapojení umělci a umělkyně:

Tomáš Roček

Małgorzata Greszta

Hana Kokšalová

Léa Mainguy

Hannah Harper

Tomáš Vobořil

Cole Robertson

Daniel Burda

Nathan Lusty

Anna Chrtková - Matyáš Grimmich

Marie Bartoníková - Lucie Herzogová

Registrace na nedělní sezení v galerii přes tyto odkazy:

Tension Release Exercise: https://tinyurl.com/TomasRocek

Systemic Constellations: https://tinyurl.com/MatyasGrimmich

bottom of page